AKTUELLT
Klicka här så ser du våra kommande arrangemang

.. och även andra arrangemang som speglar svensk nöjeshistoria hittar du längre ner på samma sida

MEDLEM
Bli medlem

Redan medlem

 

 

 

Kallelse Årsmötet 2010!


Alla trevliga medlemmar kallas till ordinarie årsmöte 2010! OBS! Vi har inga otrevliga medlemmar. Kaffe och ramelska muntrationer utlovas. OSA till Anna von Hofsten på tel: 042-23 66 46, 0707-74 6646, eller till maila till Birgit Svensson

PLATS: Högastensskolan i Råå, Elektrogatan 1 A, Helsingborg. TID: Lördagen 17 april kl. 13. DAGORDNING

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande och protokollssekreterare för mötet

3. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare

4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

5. Upprättande av röstlängd

6. Fastställande av dagordning för mötet

7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

8. Revisorernas berättelse och förslag till årsmötet

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden

11. Av medlemmar inlämnade motioner

12. Val ordförande på ett år

13. Val av ordinarie ledamöter på två år

14. Val av suppleanter på ett år

15. Val av två ordinarie revisorer på ett år

16. Val av en revisorssuppleant på ett år

17. Val av valberedning: Tre personer, varav en sammankallande

18. Beslut om att samtliga personval förklaras omedelbart justerade

19. Eventuella övriga ärenden (ej av beslutskaraktär)

20. Mötet avslutas