AKTUELLT
Klicka här så ser du våra kommande arrangemang

.. och även andra arrangemang som speglar svensk nöjeshistoria hittar du längre ner på samma sida

MEDLEM
Bli medlem

Redan medlem

 

 

stadgar för Povel-diggarna  

 

Namn  § 1
Organisation, inriktning  § 2
Mål  § 3
Verksamhet  § 4
Medlemskap  § 5
Medlemsavgift  § 6
Beslutande organ  § 7
Verksamhetsår  § 8
Säte  § 9
Årsmöte  § 10
Extra föreningsmöte  § 11
Mötesordning – Kallelse   § 12
Röstnings- och beslutsregler vid föreningsmöten   § 13
Motioner  § 14
Revisorer, revision  § 15
Valberedning  § 16
Styrelse  § 17
Stadgeändring  § 18
Hedersmedlem  § 19
Uteslutning  § 20
Valbarhet – Adjungering  § 21
Föreningens upplösning  § 22

 


§ 1 Namn
Föreningens namn är Povel-diggarna.

§ 2 Organisation, inriktning
Föreningen är allmännyttig, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden samt verkar utan enskilda vinstintressen.

§ 3 Mål
Föreningen har som mål att verka för att minnet av artisten, estradören och konstnären Povel Ramel hålls vid liv. Detta sker genom olika utåtriktade aktiviteter i Povel Ramels anda.

§ 4 Verksamhet
Föreningen vill vidare främja utbytet mellan generationer genom att vara ett attraktivt forum med verksamhet som tilltalar olika åldrar.

§ 5 Medlemskap
Som medlem i föreningen kan antas enskild individ eller familj, efter till föreningen ställd skriftlig ansökan. Föreningens styrelse beslutar om medlemskap.

§ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgift erläggs årligen. Medlem som inte erlägger avgift inom föreskriven tid, erhåller skriftlig påminnelse och debiteras av styrelsen fastställd försenings-avgift.
Medlem som trots erhållen påminnelse inte betalar i föreskriven tid, stryks som medlem i föreningen.

§ 7 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är föreningsmöte och styrelse.
Ordinarie föreningsmöten är årsmöte och höstmöte.
Extra föreningsmöte kan hållas om så anses påkallat.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 9 Säte
Föreningen har sitt säte i Helsingborg .

§ 10 Årsmöte
En gång årligen ska ett föreningsmöte kallat årsmöte hållas.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Mötet ska hållas under april månad.
Årsmötet granskar styrelsens verksamhet och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet behandlar inkomna motioner samt av styrelsen till årsmötet hänskjutna beslutsärenden. Årsmötet förrättar även val av styrelse och övriga erforderliga föreningsfunktionärer.

Ärende som ej finns angivet i styrelsens förslag till dagordning, kan tas upp till behandling och beslut om ¾ av de närvarande, röstberättigade medlemmarna så beslutar. Stadgeändring får dock inte tas upp på detta vis.

Vid årsmöte ska nedanstående ärenden upptas till behandling:


§ 11 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte kan hållas om styrelse eller revisorer så finner påkallat
eller om 1/3 av medlemmarna så begär.
Vid extra föreningsmöte får bara den/de ärenden upptas till behandling
som föranleder mötets hållande. (Se även § 12, 2:a stycket.)

§ 12 Mötesordning - kallelse
Styrelsen kallar medlemmarna till årsmöte. Kallelse ska ske skriftligt och vara medlemmarna till handa fyra veckor före mötesdatum.
Till kallelsen ska bifogas uppgift om tid och plats för mötet samt förslag till dagordning. Anvisning om hur övriga möteshandlingar kan rekvireras för den som så önskar ska likaså följa kallelsen. Kompletta möteshandlingar ska finnas tillgängliga senast sju dagar före mötesdatum.

Kallelse till extra föreningsmöte ska vara medlemmarna till handa senast 30 dagar före mötet. Vid extra möte påkallat av brådskande ärende kan kallelsetiden kortas till 14 dagar.

§ 13 Röstnings- och beslutsregler vid föreningsmöten
Vid möte närvarande medlem som fyllt 18 år och som erlagt gällande medlemsavgift har en röst vid varje på mötet förekommande röstningstillfälle.
Styrelsen har inte rösträtt i frågor som rör den egna ansvarsfriheten. Styrelsen har heller inte rätt att delta i val av revisorer.

Röstning sker öppet om inte sluten omröstning är begärd. Begäran om sluten omröstning i sakfråga ska bifallas av mötet med enkel majoritet.
Vid personval sker sluten omröstning om så begärs.

Beslut fattas, utom vid personval med enkel majoritet med undantag av beslut under § 18 och § 22.

Vid personval förklaras den/de valda som erhåller flest röster. Vid lika röstetal i personval avgör lotten.  
Vid val av föreningsordförande och/eller -kassör krävs dock för att vara vald, mer än hälften av i valet avgivna, giltiga röster.

Vid lika röstetal i öppen omröstning har mötesordförande utslagsröst.
Vid lika röstetal i sluten omröstning avgör lotten.

§ 14 Motioner
Medlem kan väcka motion till årsmöte. Motion ska vara skriftlig och tillställas styrelsen senast sex veckor före mötesdatum. När motion föreläggs årsmöte ska den vara försedd med skriftligt yttrande från styrelsen innehållande yrkande om bifall eller avslag.

§ 15 Revisorer, revision
Vid ordinarie årsmöte utses två revisorer jämte en revisorsuppleant för en mandatperiod om ett år. En av de båda ordinarie utses till sammankallande.
Revisorerna ska:

Komplett revisionsberättelse ska finnas tillgänglig senast sju dagar före mötesdatum.

§ 16 Valberedning
Vid ordinarie årsmöte utses en valberedning med udda antal ledamöter, minst tre till antalet, för en mandatperiod om ett år. En ledamot utses av årsmötet till ordförande. Vid lika röstetal har denne utslagsröst.

Valberedningen ska:


§ 17 Styrelse
Föreningens löpande verksamhet leds av en styrelse som utses av årsmötet.
Styrelsen består av ordförande och kassör samt tre till fem ordinarie ledamöter jämte en suppleant. Mellan föreningens ordinarie möten är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsens sammansättning
I styrelsen ska, så långt det är praktiskt möjligt, ingå flera generationer.

Konstituering
Ordförande och kassör väljs direkt av årsmötet. I övrigt fördelar styrelsen inom sig de uppdrag som anses erforderliga.

Mandatperioder
Ordförande väljs för ett år i taget. Kassör väljs på två år. Övriga ordinarie ledamöter väljs på två år och på sådant sätt att högst tre står i tur att avgå samtidigt. Suppleanter väljs på ett år.

Sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller på annat sätt som styrelsen finner lämpligt. Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen. Ledamot som har förhinder att delta i sammanträde ska anmäla detta så att suppleant kan kallas in.

Protokoll
Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras. Ledamot som vill reservera sig
mot beslut ska anmäla detta så att reservationen kan protokolleras.
Styrelseprotokoll ska justeras av ordförande och ytterligare en ordinarie ledamot.
Styrelseprotokoll delges styrelsens ledamöter samt ett exemplar till vardera revisorernas sammankallande och valberedningens ordförande.
Originalprotokollen ska förvaras på betryggande sätt.

Beslutsmässighet, röstning
Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Röstning sker öppet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Styrelsens ansvar
Styrelsen ska leda föreningens verksamhet i enlighet med gällande stadgar och av beslutande möten fattade beslut. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens ekonomi och förvaltning.

§ 18 Stadgeändring
För stadgeändring krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten,
varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.

§ 19 Hedersmedlem
Medlem som synnerligen verksamt bidragit till främjande av föreningens mål,
kan av styrelsen föreslås till hedersmedlem. Beslut fattas vid ordinarie årsmöte.

§ 20 Uteslutning
Medlem som

kan uteslutas ur föreningen. Beslut fattas av styrelsen.

§ 21 Valbarhet - Adjungering
Till förtroendeuppdrag i föreningen kan bara utses fullvärdig medlem.
Styrelsen äger dock rätt att vid behov, för längre eller kortare tid, adjungera utomstående person till styrelsen. Adjungerad saknar rösträtt.

§ 22 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning ska fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.